Categories

Tags

Table of Contents

 1. 算法介绍
 2. A*搜索
 3. 裁剪
  1. 跳跃
 4. 学习总结

算法介绍

JPS算法是基于A*算法的扩展实现,也就是说,我们还是会使用到A*的启发方式来挑选下一个扩展节点,只不过,JPS会对候选的扩展节点进行裁剪。例如下面两张图。x 表示当前检测的节点,箭头表示它的前继方向(即它是从哪一个节点来的)。灰色的地方表示将会裁剪掉的邻居节点,白色的地方才是需要的扩展节点。

也就是说,上图左边的进行裁剪后,实际上只剩下5号节点,右图裁剪后实际只剩下2,3,5号节点。我们简单起见,现在只是介绍了向右和向右上扩展时的情况(另外6 个方向其实道理一样)。

另外,需要注意强制邻居节点。 当x沿着箭头方向进行扩展时,当x和障碍物相邻时,图中被圈起来的节点无法被裁剪,该节点也被称为强制邻居节点。

为什么叫做强制邻居节点?因为他会强制结束本次跳跃的进行。例如,节点x一直在朝着右边进行扩展,突然遇到一个障碍出现在它的上面(出现在下面的情况时,强制邻居为8),此时我们会结束跳跃,把当前x节点和强制邻居节点压入OpenSet。这样一来,我们就直接略过中间大部分节点的扩展搜索,并直接从新压入的跳点开始搜索。

其实,以上就算JPS的核心思想,下面我们就基于A*算法对其进行改造,将我们的GeiNeighbors方法进行修改,不在时获取8个方向的邻居,而是经过裁剪后的邻居。

A*搜索

function Search(){
 if(done){
  return;
 }

 //执行搜索中
 var lowest_id = 0;
 var lowest_f = openSet[lowest_id].f;
 for (var i = 1; i < openSet.length; i++) {
  if(openSet[i].f < lowest_f){
   lowest_id = i;
   lowest_f = openSet[i].f;
  }
 }
 var current = openSet[lowest_id];
 RemoveFormArray(openSet,current);
 closedSet.push(current);
 if(current == end){
  done = true;
  console.log("Done!");
  return;
 }

 if(current.cameFrom != null){
  //取得移动方向
  var dir_x = constrain(current.x - current.cameFrom.x ,-1,1);
  var dir_y = constrain(current.y - current.cameFrom.y ,-1,1);
  GetNeighbors_WithCut(current,dir_x,dir_y);
 }else{
  GetNeighbors(current);
 }

 for (var i = 0; i < neighbors.length ; i++) {
  var neighbor = neighbors[i];

  var jumpNode = jump(neighbor,current,grid);
  if(jumpNode != null && !closedSet.includes(jumpNode)){

   var g_score = current.g + floor( dist(jumpNode.x,jumpNode.y,current.x,current.y) * 10) / 10;

   if(openSet.includes(jumpNode)){
    if(g_score < jumpNode.g){
     jumpNode.g = g_score;//是一个更加近的节点
     jumpNode.cameFrom = current;
    }
   }else{
    jumpNode.g = g_score;
    jumpNode.cameFrom = current;
    openSet.push(jumpNode);
   }

   jumpNode.h = Heuristic(jumpNode,end) ;
   jumpNode.f = jumpNode.g + jumpNode.h;
  }
 }

}

function Heuristic(_spot,_end){
 return abs(_spot.x - _end.x) + abs(_spot.y - _end.y) ;
}

获取邻居


function GetNeighbors(_spot){
 neighbors.length = 0;
 for (var i = 0; i < 8; i++) {
  var dir = grid.drections[i];
  var neighbor = grid.getNeighbor(_spot,dir.x,dir.y);
  if(neighbor != null && neighbor.cost != 0){
   if((i % 2) != 0){//对角
    var last_dir = grid.drections[(i - 1) % 8];
    var next_dir = grid.drections[(i + 1) % 8];

    var last = grid.getNeighbor(_spot,last_dir.x,last_dir.y);
    var next = grid.getNeighbor(_spot,next_dir.x,next_dir.y);
    if(last != null && last.cost == 0 && next != null && next.cost == 0){
     console.log("对角");
    }else{
     neighbors.push(neighbor);
    }

   }else{
    neighbors.push(neighbor);
   }
  }
 }
}

function GetNeighbors_WithCut(_spot,_dirx,_diry){
 neighbors.length = 0;
 if(_dirx != 0 && _diry != 0){
  //斜角
  neighbors = DiagonalTest(grid,_spot,_dirx,_diry);
 }else{
  //非斜角
  if(_dirx != 0){
   neighbors = HorizontalTest(grid,_spot,_dirx);
  }else{
   neighbors = VerticalTest(grid,_spot,_diry);
  }
 }
}

裁剪

function AddForceNeighbor(_cell,_grid,list,_dirx,_diry){
 var forceNeighbor = _grid.getNeighbor(_cell,_dirx,_diry);
 if(forceNeighbor != null && forceNeighbor.cost != 0){
   list.push(forceNeighbor);
 }
}


function HorizontalTest(_grid,_currentCell,_dir){
 var res = [];
 var nextCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,_dir,0);
 if(nextCell == null){
  return res;
 }else{
  if(nextCell.cost != 0){
   res.push(nextCell);
  }
 }
 var upCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,0,-1);
 var downCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,0,1);

 //发现强制邻居节点
 if(upCell != null){
  if(_dir == 1){
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,0,2,1);
  }else{
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,0,6,7);
  }
 }
 if(downCell != null ){
  if(_dir == 1){
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,4,2,3);
  }else{
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,4,6,5);
  }
 }
 return res;
}
function VerticalTest(_grid,_currentCell,_dir){
 var res = [];
 var nextCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,0,_dir);
 if(nextCell == null){
  return res;
 }else{
  if(nextCell.cost != 0){
   res.push(nextCell);
  }
 }
 var leftCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,-1,0);
 var rightCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,1,0);

 //发现强制邻居节点
 if(leftCell != null){
  if(_dir == 1){
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,6,4,5);
  }else{
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,6,0,7);
  }
 }
 if(rightCell != null){
  if(_dir == 1){
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,2,4,3);
  }else{
   AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,2,0,1);
  }
 }
 return res;
}
function DiagonalTest(_grid,_currentCell,_dirx,_diry){
 var res = [];
 var nextCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,_dirx,_diry);


 var nextVCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,0,_diry);//垂直方向
 var nextHCell = _grid.getNeighbor(_currentCell,_dirx,0);//水平方向

 if(nextVCell != null && nextVCell.cost != 0){
  res.push(nextVCell);
 }
 if(nextHCell != null && nextHCell.cost != 0){
  res.push(nextHCell);
 }
 if(nextVCell != null && nextVCell.cost == 0 &&
  nextHCell != null && nextHCell.cost == 0){
  //不允许穿过两个不可通行的节点之间
  return res;
 }else{
  if(nextCell != null && nextCell.cost != 0){
   res.push(nextCell);
  }
 }

 //发现强制邻居节点
 if(_dirx == 1 && _diry == -1){
  //右上
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,6,0,7);
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,4,2,3);
 }else if(_dirx == 1 && _diry == 1){
  //右下
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,0,2,1);
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,6,4,5);
 }else if(_dirx == -1 && _diry == 1){
  //左下
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,0,6,7);
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,2,4,3);
 }else{
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,2,0,1);
  AddForceNeighbor_D(_currentCell,_grid,res,4,6,5);
 }

 return res;
}
//考虑斜角,不需从两个墙之间穿过
function AddForceNeighbor_D(_cell,_grid,list,_close,_open,_add){
 var closeCell = _grid.getNeighbor_byDirID(_cell,_close);
 var openCell = _grid.getNeighbor_byDirID(_cell,_open);
 if(openCell == null)
  return;
 if(closeCell.cost == 0 &&
  openCell.cost != 0){
  var dir = _grid.drections[_add];
  AddForceNeighbor(_cell,_grid,list,dir.x,dir.y);
 }
}

跳跃

function jump(_neighbor,_current,_grid){
 if(_neighbor == null || _neighbor.cost == 0){
  return null;
 }

 if(_neighbor == end){
  return _neighbor;
 }

 var dx = _neighbor.x - _current.x;
 var dy = _neighbor.y - _current.y;

 var forceNeighbor1 = null;
 var obstacle1 = null;
 var forceNeighbor2 = null;
 var obstacle2 = null;

 if((dx & dy) != 0){
  //斜角
  forceNeighbor1 = _grid.getNeighbor(_neighbor,-dx,dy);
  obstacle1 = _grid.getNeighbor(_neighbor,-dx,0);
  forceNeighbor2 = _grid.getNeighbor(_neighbor,dx,-dy);
  obstacle2 = _grid.getNeighbor(_neighbor,0,-dy);

  if(HasForceNeighbor(forceNeighbor1,obstacle1,forceNeighbor2,obstacle2)){
   return _neighbor;
  }
  if(jump(_grid.getNeighbor(_neighbor,dx,0) ,_neighbor,_grid) != null ||
    jump(_grid.getNeighbor(_neighbor,0,dy) ,_neighbor,_grid) != null){
   return _neighbor;
  }
 }else{
  if(dx != 0){
   forceNeighbor1 = _grid.getNeighbor(_neighbor,dx,1);
   obstacle1 = _grid.getNeighbor(_neighbor,0,1);
   forceNeighbor2 = _grid.getNeighbor(_neighbor,dx,-1);
   obstacle2 = _grid.getNeighbor(_neighbor,0,-1);

  }else if(dy != 0){
   forceNeighbor1 = _grid.getNeighbor(_neighbor,-1,dy);
   obstacle1 = _grid.getNeighbor(_neighbor,-1,0);
   forceNeighbor2 = _grid.getNeighbor(_neighbor,1,dy);
   obstacle2 = _grid.getNeighbor(_neighbor,1,0);
  }
  if(HasForceNeighbor(forceNeighbor1,obstacle1,forceNeighbor2,obstacle2)){
   return _neighbor;
  }
 }

 var H_cell = _grid.getNeighbor(_neighbor,dx,0);
 var V_cell = _grid.getNeighbor(_neighbor,0,dy);

 if((H_cell != null && H_cell.cost != 0) || (V_cell != null && V_cell.cost != 0)){
  var D_Cell = _grid.getNeighbor(_neighbor,dx,dy);
  return jump(D_Cell,_neighbor,_grid);
 }else{
  return null;
 }
}

function HasForceNeighbor(forceNeighbor1 ,obstacle1,forceNeighbor2,obstacle2){
 if((obstacle1 != null && obstacle1.cost == 0 &&
   forceNeighbor1 != null && forceNeighbor1.cost != 0) ||
 (obstacle2 != null && obstacle2.cost == 0 &&
   forceNeighbor2 != null && forceNeighbor2.cost != 0)){
  return true;
 }
}

学习总结


参考文献